Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ:
Carlson Ventures International Ltd. 1 979 388 71,45% 71,45%
Pozostali Inwestorzy 790 720 28,55% 28,55%
OGÓŁEM 2 770 108 100% 100%
KAPITAŁ SPÓŁKI
1. Wysokość kapitału zakładowego: 11 080 432,00 ZŁ
2. Liczba akcji wszystkich emisji: 2 770 108
3. Wartość nominalna akcji: 4,00 ZŁ
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 11 080 432,00 ZŁ
5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: — ZŁ
EMISJE AKCJI
Nazwa serii akcji Liczba akcji
SERIA „A” 5 100
SERIA „B” 7 500
SERIA „C” 12 500
SERIA „D” 124 900
SERIA „E” 5 000
SERIA „F” 29 875
SERIA „G” 4 125
SERIA „I” 4 625
SERIA „J” 46 375
SERIA „K” 460 000
SERIA „L” 129 358
SERIA „M” 717 250
SERIA „N” 1 223 500